Milieu

Dossiers

Twee Europese richtlijnen die in 2001 werden goedgekeurd, hebben als doel de emissies van verzurende en ozonvormende stoffen in de lidstaten te verminderen.

- Tabel: SO2 en NOx emissies: bubble-emissiegrenswaarden ... (mg/Nm3)

- Tabel: SO2 en NOx emissies: jaarlijkse uitstoot door de petroleumraffinaderijen ... (kt)

Gezien de Vlarem imissiemeetplicht van de petroleumraffinaderijen werd sinds 1995 een specifiek continue imissiemeetnet in de Antwerpse regio in gebruik genomen ...

In december 2008 keurden de Europese Raad en het Europees Parlement de zogenaamde ’20-20-20 doelstelling’ goed: tegen 2020 ...

- In tankstations

- Bij particulieren (stookolietanks)

De overheden van de drie gewesten passen het principe van de producenten-verantwoordelijkheid toe op gebruikte smeer- en industriële oliën. Dat wordt ...

Het 'Energie- en Klimaatpakket' werd door de Europese Commissie voorgesteld op 23 januari 2008. Het pakket zal in principe uiterlijk begin 2009 worden ...