Wie is de Belgische Petroleum Federatie?

  • De Belgische Petroleum Federatie (BPF) is de officiële woordvoerder van de voornaamste petroleummaatschappijen die actief zijn in raffinage, in marketing & distributie en in opslag in België. Zij neemt die taak op zich tegenover de overheid, de verenigingen en de bevolking, voor de onderwerpen van algemeen belang voor de sector.
  • BPF telt 12 leden waarvan 4 raffinaderijen, 7 ondernemingen actief in de distributie van petroleumproducten en 3 stockagebedrijven.

  • Op deze manier dekt de BPF 100 % van de raffinagecapaciteit en bijna 80 % van de verkoop van brandstoffen in België.

De voornaamste taken van de BPF:

  • De BPF houdt zich op de hoogte van alle kwesties die van belang zouden kunnen zijn voor haar leden. De BPF onderhoudt daartoe regelmatige contacten met de bevoegde federale en gewestelijke overheden, en met alle betrokken instellingen en instanties;
  • De BPF schept een kader waarbinnen de petroleumindustrie gemeenschappelijke standpunten kan uitwerken in verband met beleidskwesties en wetsvoorstellen, met name voor economische, sociale en milieu-aangelegenheden. Het mededingingsrecht wordt hierbij strikt nageleefd;
  • De BPF verdedigt het beleid en de standpunten van de sector tegenover de publieke opinie, de federale en gewestelijke overheden, en alle betrokken instanties;
  • De BPF vertegenwoordigt de petroleumindustrie bij het overleg tussen sociale partners binnen de bevoegde paritaire comités;
  • De BPF handelt in naam van de petroleumindustrie bij de onderhandelingen inzake de programmaovereenkomst betreffende het Belgisch stelsel van de maximumverkoopprijzen van de petroleumproducten. Deze overeenkomst waarborgt de normale bevoorrading van het land.